Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw Persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: G.C.M. NV, met maatschappelijke zetel te 9041 Gent, Sagastraat 1 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0447.712.507. (hierna: “GCM”).


Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw Persoonsgegevens (o.a. op de Website www.gcm.be), door het invullen van ons invulformulier, door het ons contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/opdracht, door het sluiten van een overeenkomst en door het zich inschrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 – Algemeen

1.1.             GCM stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens.

1.2.             De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is GCM.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, door de Website te bezoeken: uw IP-adres
 • Categorie 2: bij het ons contacteren via het invulformulier op de Website: naam, firma, postcode, plaats, telefoon, e-mail evenals andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld
 • Categorie 3: het ons contacteren per mail/telefoon: uw e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
 • Categorie 4: indien u ons een opdracht overmaakt: uw facturatiegegevens en eventuele andere Persoonsgegevens die u ons verstrekt teneinde uw opdracht te kunnen uitvoeren.
 • Categorie 5: indien u werkzaamheden uitvoert voor GCM of zaken levert aan GCM: uw facturatiegegevens en eventuele andere Persoonsgegevens die u ons verstrekt teneinde de werkzaamheden/de levering te kunnen uitvoeren, alsook de Persoonsgegevens van de eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis - aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals e-ID-gegevens, Limosanummer).
 • Categorie 6: door cookies (cfr. artikel 8).

2.2.        GCM kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand), b. tijdens uw gebruik van de Website, c. door het ons contacteren met een vraag/klacht/opdracht, d. door het aangaan van een overeenkomst met GCM,…

2.3.        De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal Persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.        Algemene doeleinden: GCM zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van GCM om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld via ons invulformulier met als rechtsgrond met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang;
 • Categorie 3: het beantwoorden van uw vraag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
 • Categorie 4: de levering van de dienst evenals de facturatie ervan en de boekhoudkundige verwerking, met als rechtsgrond het verstrekken en uitvoeren van een overeenkomst waarom u hebt verzocht, het klantenbeheer en het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken).
 • Categorie 5: de uitvoering van de overeenkomst en de boekhoudkundige verwerking, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken). 

3.2.        Direct marketing:

Door het aanvaarden van dit privacy beleid, gaat u akkoord dat uw  Persoonsgegevens door GCM kunnen gebruikt worden voor direct marketing. GCM kan dan ook uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot GCM, haar producten en/of diensten. 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht dan wel nieuwsbrief.


3.3.        Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van GCM, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien GCM failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van GCM geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

GCM zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

GCM zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.        Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat GCM uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. GCM zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen GCM en u en rekening houdende met de wettelijke verjaringstermijnen.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.        Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat GCM van uw Persoonsgegevens maken.

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan GCM. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.        Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@gsm.be, per post naar de Nv G.C.M., Sagastraat 1, 9042 Gent of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer met GCM” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel : +32 (0)2 274 48 00 Fax : +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        In geen geval kan GCM aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.             Teneinde uw Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw Persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden.

7.2.             Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1.        Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van GCM  en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.        Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.        Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Digiself
Dit is een dienst van het Nederlandse bedrijf Digivotion. Digiself is de software die gebruikt wordt om de website te beheren. Digiself maakt gebruik van cookies voor de werking van de website en de webserver.

Cookienaam: PHPSESSID. Dit cookie helpt met het identificeren van iedere browser sessie op de server zodat de bezoeker niet onderbroken wordt tijdens zijn reis door de website. Tevens voor het bewaren van de inlogstatus in Digiself. Bewaartermijn : tot de browser wordt gesloten.

Cookienaam: cookieNotification, bewaartijd is 30 dagen voor Accepteren en 7 dagen voor wegklikken zonder accepteren.

Digiself kan onder strikte voorwaarden en alleen met uw toestemming data met derden delen. Zie onze privacyverklaring op deze website.

Google Analytics
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De data in de cookies zijn anoniem en bevatten geen Persoonsgegevens. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Digivotion en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. De cookies komen van Google en worden maximaal 2 jaar bewaard.

Meer informatie kunt u vinden op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, of
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld te bekijken.

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies 

8.4.        Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze  cookies te aanvaarden. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@gcm.be, per post naar de Nv GCM, Sagastraat 1, 9041 Gent, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact met GCM” op de Website.